Účetnictví
Zde najdete informace o rozpočtu spolku. Veškerá jeho činnost je zatím jen rekonstrukce poustevny a drobné opravy kostela. Je zde uveden celkový přehled, soupis finančních zdrojů, popis prací v každém roce a nakonec tabulky vyúčtování každého roku - běžný účet, sbírkový účet, platby v hotovosti. V prvních letech zde nejsou vždy uvedeny drobné poplatky (např. správní poplatek k vydání stavebního povolení, daň z nemovitostí) a nějaký materiál (část fošen, krajiny na úžlabí, první uložení na skládku nebezpečného odpadu), což sponzoroval účetní spolku.

Prohlídky kostela a poustevny je záležitostí průvodce L. Šikuta, provozuje je je na svůj živnostenský list. Dohoda je taková, že bude z vybraného vstupného hradit elektřinu a zbytek si ponechá jako odměnu za provázení a údržbu zahrady. Prodej předmětů je též záležitostí L. šikuta.

Pokud provází předseda spolku, celá částka je věnována na opravu poustevny.

Podle nájemní smlouvy by měl spolek hradit elektřinu spotřebovanou v kostele a poustevně. Elektřina je spotřebovávána během hry na varhany při koncertech L. Šikuta a jejich přípravě, při několika mších a během opravy poustevny. Do roku 2014 ji hradila částečně sponzorsky farnost a částečně L. Šikut. Roku 2015 L. Šikut snad uhradil celou částku 6 000 Kč z prohlídek a koncertů. V roce 2017 uhradil 5 426 Kč. Roku 2018 byla spotřeba v hodnotě 16 602 Kč. Nárůst ceny byl způsoben topením na začátku zimy 2017 pod plachtou a geotextilií přikrývající nově vystavěnou štítovou zeď. L.Šikut uhradil z prohlídek a koncertů 5 000 Kč a zbytek 11 602 Kč spolek. Dále již farnosti nic nehradil. V účetnictví spolku je tedy uvedena jen ta jediná částka za topení roku 2018.

Roku 2023 L. Šikut v poustevně provázel, ale vstupné již nebylo dobrovolné do košíku, ale byly zavedeny vstupenky. Prodáno bylo 477 vstupenek v hodnotě 22290 Kč. Z této částky L.Š. uhradí elektřinu, zatím spolku předal 6000 Kč jako zálohu. Prodej předmětů je příjmem L. Šikuta, spolu se vstupným (po odečtení elektřiny) je to odměna za provázení a údržbu zahrady.

Veřejná sbírka
Veřejná sbírka byla otevřena 1.7.2014 a je na dobu neurčitou. Po skončení každého roku podáváme zprávu Královéhradeckému kraji, které v pdf naleznete zde. Předcházející veřejná sbírka (2011 až 2013) je skončena, vyúčtování v každém roce i celkové naleznete zde.

Finanční zdroje
Podstatnou část financí na opravu tvoří dotace Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, města Teplic nad Metují a Českoněmeckého fondu budoucnosti. Zbylou část tvoří příspěvky návštěvníků do veřejné sbírky a podporovatelů na účet spolkový nebo sbírkový.
Město Teplice je nám kromě finanční podpory velkým pomocníkem materiálním. Z městských lesů jsme dostali darem veškeré dřevo na krov ve formě klád, včetně jeho dopravy. Dále nám město věnovalo nějaké pomocné dřevo - fošny a trámky, zajišťuje přesun materiálu - trámů, latí a odváží konternery se sutí. Nakonec nám poskytlo i prostory pro výrobu krovu - plac a halu s řetězových zvedákem, pomocí kterého jsme mohli celé trámy napouštět lignofixem.

Přehled výdajů
Cena dosud provedených prací rekonstrukce poustevny (bez projektu) 3 615 621 Kč
Projektová dokumentace 97 620 Kč
Oprava kostela (drobné nejnutnější práce) 9 797 Kč
Poplatky (daň z nemovitostí, úřední, bankovní, vodné) 27 498 Kč
Celkový rozpočet opravy (sanace objektu) podle návrhu v roce 2012 3 500 000 Kč

Přehled příjmů - naše finanční zdroje:
Největší část tvoří státní příspěvky - MK, kraj, město. Dále nám přispěl ČNFB. Pak následují soukromí dárci, zde jsou uvedeni jen ti s většími příspěvky, všichni jsou uvedeni v oddíle veřejná sbírka. Nakonec je uvedena částka, kterou přispěli návštěvníci do pokladničky a vybrané vstupné. Stav je k 31.12.2023.

Ministerstvo kultury ČR 1 566 000 Kč
Královéhradecký kraj 701 445 Kč
město Teplice nad Metují 480 000 Kč
Českoněmecký fond budoucnosti 190 000 Kč
MM 380 081 Kč
Ing. Jarmila Kubečková 50 000 Kč
MUDr. Karolina Juránková 30 000 Kč
Richard Tscherwitschke 27 184 Kč
dárce, který nechce být jmenován I 23 000 Kč
dárce, který nechce být jmenován II 15 000 Kč
Heimatkreis Braunau 17 890 Kč
František Hofman 10 000 Kč
Jiří Manek 10 000 Kč
pan Janeček 10 000 Kč
ostatní dárci 70 438 Kč
příspěvky do pokladničky 162 675 Kč
vstupné z roku 2012 7 750 Kč
celkem 3 751 464 Kč


Plán na rok 2024
příspěvky plánované práce
dotace města 40 000
ČNFB 100 000
Fond rodiny Malých 130 000
etapa VIII - otevření 1. části muzea v prvních dvou celách 274 335
celkem 270 000 274 335


Účetnictví prací v jednotlivých letech

Výdaje jsou uvedeny na rekonstrukci poustevny a opravu kostela. Do výdajů nejsou zde započítány poplatky - úřední, voda, elektřina (kromě topení 2018), daň z nemovitostí. Příjmy jsou v celé výši, zde tedy neplatí příjmy = výdaje .

etapa VII/II (2023) - oprava roubení 2.část, zdění v celách příjmy výdaje
dotace MK 280 000
dotace města 40 000
dary 142 474
tesařské práce - roubení 430 920
zednické práce - dozdění, omítky 25 000
materiál - písek 1 180
celkem 462 474 457 100

etapa VII/I (2022) - oprava roubení 1.část, zdění v celách příjmy výdaje
dotace MK 200 000
dotace města 40 000
dotace KH kraje 231 000
dary 48 572,40
tesařské práce - roubení 472 000
zednické práce - dozdění, omítky 20 000
dřevní tér, barva, lignofix 26 475,81
celkem 519 572,40 518 475,81

etapa VI (2021) - stropy, plechování věžičky příjmy výdaje
dotace MK 140 000
dotace města 40 000
dotace ČNFB 115 000
dary 89507,21
strop+sloupky 170 600
fošny na strop 90 750
věžička – plechování 35 615
dozdění korun zdí 75 000
nátěr šindele - dřevní tér 31 300
oprava střechy kostela - střešní výlez 3400
celkem 384 507,21 406 665,00

(2020) - dokončení věžičky a obnova 3. komínu příjmy výdaje
dotace města 40 000
dotace ČNFB 75 000
dary 68 735,25
komín 91 355,00
věžička 95 893,00
celkem 184 405,25 187 248,00

(2019) - dozdění, úprava podlahy, oprava střechy kostela příjmy výdaje
dotace města 40 000
dary 41 707,25
práce září - zdění, podlaha 34 788,10
oprava střechy kostela 6 397
celkem 81 707,25 41 185,10

etapa V (2018) - statické zajištění příjmy výdaje
dotace KH kraje 59 445
dotace města 40 000
dary 43 791,75
statické zajištění 118 890
barvy+nářadí 10 606
celkem 143 236,75 129 496,0

etapa IV (2017) - dokončení střechy příjmy výdaje
dotace MK ČR 300 000
dotace KH kraje 276 000
dotace města 40 000
dary 103 262
tesařské práce 225 994
pokrývačské práce 275 757
zednické práce 158 635
zbylý materiál + doprava 54 914
elektřina 2018 (topení pod plachtou) 11 602
kulatina, věnovaná městem
celkem 719 262 726 902

(2016) - tesařské práce na krovu příjmy výdaje
dotace města 40 000
dary (sbírka, účet sdružení) 63 968
tesařské práce 92 262
materiál 5 777
uložení lepenky na skládku 2 685
celkem 103 968 100 724

etapa III (2015) - střední část střechy příjmy výdaje
dotace MK ČR 180 000
dotace KH kraje 135 000
dotace města 40 000
dary (sbírka, účet sdružení) 47 208
tesařské práce 140 612
šindel + pokládka 210 673
zednické práce 1 3500
latě + ostatní materiál + doprava 35 118
kulatina, věnovaná městem
celkem 398 243,23 395 938,00

etapa II (2014) - střecha s valbou příjmy výdaje
dotace MK ČR 360 000
dotace města (tento a min. rok) 80 000
dary (sbírka, účet sdružení) 39 746
tesařské práce 269 221
šindel vč. latí 204 685,40
různý materiál 11 575
celkem 479 746 485 481,40

Etapa I (2012) - rekonstrukce sklepa příjmy výdaje
dotace MK ČR 106 000
dotace města 40 000
veřejná sbírka 18 452
vstupné 7 750
firma Myška 150 044
projektant (konzultace, rozpočet, kontrolní den) 8 085,60
archeologický průzkum 4 108
celkem 172 202 162 237,60

Rok 2023 - oprava roubení, 2.část + zednické práce

- Tento rok ČSOB u účtů neziskovky začala účtovat poplatek za vedení 50 Kč/měsíc.
- firma Hobra Školník věnovala dar Ladislavu Šikutovi pro Varhanní léto, poslala ho na účet spolku, celá částka byla v hotovosti předána.
- letos jsme od farnosti odbrželi část sbírky pro poustevnu z nedělní mše na setkání rodáků v Bad Kissingen z roku 2019. Celá částka byla 7600 Kč (převedeno z EUR), z toho 3600 Kč farnost zaplatila za výrobu dalších klíčů od kostela P. Marie Pomocné.
- jako příjem je uvedena záloha na elektřinu 6000 Kč z vybraného vstupného, což bude předáno farnosti.
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2022 155,24
dotace Ministerstva kultury ČR 280 000
dotace města 40 000
Hobra Školník, dotace pro Varhanní léto L.Š. 6 000
dary (MM) 57 000
dary (cyklisti) 132
zednické práce 25 000
tesařské práce - roubení 354 320
daň z nemovitostí 2 862
vodné 198
bankovní poplatky 494
celkem 383 132 382 874
zůstatek účtu dne 31.12.2023 748,44

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2022 5 146,83
dary na účet (anonymní, J.Kubečková, M.Jirešová) 28 700
dary do pokladničky 43 300
tesařské práce 76 600
bankovní poplatky 367
celkem 72 000 76 967
zůstatek účtu dne 31.12.2023 179,83

platby v hotovosti příjmy výdaje
zůstatek dne 31.12.2022 0
dary (p. Rzehak) 1 200
dary (sbírka Bad Kisssingen 2019) 4 000
část vstupného určená na elektřinu 6 000
dar (MM) 2 142
úřední (výpisy z KN, poštovné) 162
písek 1 180
předání daru pro Varhanní léto L.Š. 6 000
celkem 13 342 7 342
zůstatek dne 31.12.2023 6 000

Rok 2022 - oprava roubení, 1.část, dozdění korun zdí, omítky

Dotace Ministerstva kultury a Královéhradeckého kraje musely jít přes účet farnosti, neboť žadatelem o dotaci podle požadavku kraje musela být farnost. Obě částky proto zde nejsou uvedeny, ale jsou v tabulce prací roku 2022.
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2021 155,24
dotace města 40000
převod hotovosti na účet 8087
dary (MM) 20000
úroky 0,01
zednické práce 12000
roubení - spoluúčast, převod na účet farnosti 41000
barva Ottosson 6365,81
dřevní tér 9260
daň z nemovitostí 2862
vodné 174
bankovní poplatky 90
celkem 68087,01 67751,81
zůstatek účtu dne 31.12.2022 490,44

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2021 485,42
dary na účet (J.Kubečková, V.Božek) 6000
dary do pokladničky 16622,40
úroky 0,01
zednické práce 12000
dřevní tér 5800
bankovní poplatky 161
celkem 22622,41 17961,00
zůstatek účtu dne 31.12.2022 5146,83

platby v hotovosti příjmy výdaje
zůstatek dne 31.12.2021 7587
dary (návštěvy) 900
dary (MM) 5050
výpisy z katastru 400
Lignofix-super 5050
převod na účet spolku 8087
celkem 5950 13537
zůstatek dne 31.12.2022 0

Rok 2021 - obnova stropů, dozdění korun zdí, nátěr šindele po 5 letech

Dotace ČNFB tento rok byla 100 000 Kč, je zde uveden i zbytek loňské dotace 15 000 Kč.
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2020 4520,21
dotace Ministerstvo kultury 140000
dotace města 40000
dotace ČNFB 115000
úroky 1,04
zednické práce - dozdění korun zdí 56000
tesařské práce - stropy 168000
klempířské práce - věžička 35615
klempířské práce - střešní v kostele 3400
tesařské práce - tesaný trám 2600
dřevo na stropy 30750
daň z nemovitostí 2862
vodné 84
bankovní poplatky 55,01
celkem 295001,04 299366,01
zůstatek účtu dne 31.12.2021 155,24

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2020 22638,03
dary na účet (bez uvedení, F.Hofman, J.Kubečková, Z.Dryák, O.Valchař (film), V.Milata, R.Sova, L.Leharová, H.Lejsková, K.Tůmová, K.Smutná, M.Malá, dále bez uvedení) 58976,21
dary do pokladničky 29281,00
úroky 1,18
zednické práce – dozdění korun zdí 19000
dřevo na stropy 60000
dřevní tér 31300
bankovní poplatky 111
celkem 88258,39 110411,00
zůstatek účtu dne 31.12.2021 485,42

platby v hotovosti příjmy výdaje
zůstatek dne 31.12.2020 7337
dary (P. Rzehak) 1250
prodloužení stavebního povolení 1000
celkem 1250 1000
zůstatek dne 31.12.2021 7587

Rok 2020 - dokončení věžičky a obnova 3. komínu

Dotace ČNFB je 90000 Kč, ale poslední splátka 15000 Kč nám bude vyplacena až po závěrečné zprávě a objeví v účtech roku 2021.
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2019 13992,75
dotace města 40000
dotace ČNFB 75000
dary (R.Tscherwitchke, H.Lejsková, V.Houdek) 19907,25
úroky 5,21
zednické práce - komín 91355,00
tesařské práce - věžička 50000
daň z nemovitostí 2862
vodné 122
bankovní poplatky 46
celkem 134912,46 144385,00
zůstatek účtu dne 31.12.2020 4520,21

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2019 19777,44
dary na účet (J.Kubečková, J.Manek, H.Lejsková, J.Rypar, J.Glazarová, T.Och, T.Procházka, D.Vomelová, V.Huková, J.Vaňous) 25100,00
dary do pokladničky 23728,00
úroky 2,59
tesařské práce - věžička 45893,00
bankovní poplatky 77
celkem 48830,59 45970,00
zůstatek účtu dne 31.12.2020 22638,03

platby v hotovosti příjmy výdaje
zůstatek dne 31.12.2019 6667
dary (návštěvy) 670
celkem 670
zůstatek dne 31.12.2020 7337

Rok 2019 - dozdívání, úprava podlahy

Provedení spíše drobných prací, etapu VI jsme museli odložit na další rok a dotaci MK a kraje vrátit.
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2018 380,91
dotace města 40000
dary (Heimatkreis, MAS) 7304,25
úroky 2,69
zdění září (školení bezp.p, zedník) 16800
oprava střechy (pokrývač, plošina) 6397
materiál – pěnové sklo 10055,10
vodné 240
bankovní poplatky 203
celkem 47306,94 33695,10
zůstatek účtu dne 31.12.2019 13992,75

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2018 125,88
dary na účet (J.Kubečková, J.Mařasová) 11000
dary do pokladničky 9703
úroky 0,56
mykologická analýza 1000
bankovní poplatky 52
celkem 20703,56 1052,00
zůstatek účtu dne 31.12.2019 19777,44

platby v hotovosti příjmy výdaje
dary (p.Janeček, R.Tscherwitchke, Krupičkovi, p.Gerich) 13700
materiál (dub, geotextilie, uložení lepenky, ost) 6933
výpis z katastru nemovitostí 100
celkem 13700 7033

Rok 2018 - statické zajištění

Poznámka: dotace Královéhradeckého kraje byla placena přes účet farnosti, neboť spolek jakožto nájemce již nemohl o dotaci KHK žádat. V celkovém přehledu etapy V je částka uvedena.
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2017 1684,45
dotace města 40000
dary (R.Tscherwitchke, Heimatkreis, P.Osvaldová, MM) 20362,75
úroky 0,71
statické zajištění 46045
drobný materiál 550
elektřina (část) 11602
daň z nemovitostí 2862
vodné 264
bankovní poplatky 344
celkem 60363,46 61667,00
zůstatek účtu dne 31.12.2018 380,91

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2017 198,80
dary na účet (J.Kubečková, Spolek st.orlů, D.Dostálová, MM) 13960
příspěvek dárců do pokladničky 5363
úroky 0,08
Materiál – dřevní tér 5950
statické zajištění 13400
bankovní poplatky 46
celkem 19323,08 19396,00
zůstatek účtu dne 31.12.2018 125,88

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar (MM) 4106
barva Ottosson na báň zvoničky 4106
celkem 4106 4106

Rok 2017 - dokončení střechy
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2016 57,80
dotace města 40000
dotace Ministerstvo kultury 300000
dotace Královéhradeckého kraje 276000
dary (MM, L.Jatagandzidu) 85200
úroky 6,65
tesařské práce (Stejskal, Růžička, …) 215494
zednické práce (Trunečka) 158635
pokrývačské práce (Stejskal) 275757
Materiál – latě, část šindelí 46502
daň z nemovitostí 2862
vodné 148
bankovní poplatky 182
celkem 701206,65 699580,00
zůstatek účtu dne 31.12.2017 1684,45

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2016 1379,65
dary na účet (K.Čiháková) 5000
dary do pokladničky 6358
úroky 0,15
Materiál – lignofix 5508
tesařské práce (David Stejskal) 7000
bankovní poplatky 31
celkem 11358,15 12539,00
zůstatek účtu dne 31.12.2017 198,80

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar (MM) 6704
tesařské práce 3500
sušení šindele 2904
poplatky – výpis z katastru 300
celkem 6704 6704

Rok 2016 - tesařské práce na krovu
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1187,30
dotace města 40000
dar (K.Juránková, MM) 30100
úroky 1,50
tesařské práce 68366
uložení lepenky na skládku 2685
vodné 146
bankovní poplatky 34
celkem 70101,50 71234,00
zůstatek účtu dne 31.12.2016 57,80

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1085,44
dary na účet (MM, M.Tér) 20000
dary do pokladničky 4229
úroky 0,21
tesařské práce 23896
bankovní poplatky 39
celkem 24229,21 23935,00
zůstatek účtu dne 31.12.2016 1379,65

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar (MM) 8639
zakrývací plachty 3434
Lignofix E-Profi - impregnace dřeva 1853
líh na ředění lignofixu 490
daň z nemovitostí 2862
správní poplatek - prodl.stav.povolení 1000
celkem 8639 8636

Rok 2015 - střední část střechy
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2014 118,64
dotace města 40000
dotace KH kraje 135000
dotace MK 180000
dar (MM) 14000
úroky 3,66
tesařské práce 129062
šindel + pokládka 210673
zednické práce 13500
latě 8712
lignofix 5826
vodné 110
bankovní poplatky 52
celkem 369003,66 367935,00
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1187,30

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2014 46,21
dary na účet (P.Kovařík, H.Poláčková, L.Kolářová) 4200
příspěvek dárců do pokladničky 3428
cena portálu PRO PAMÁTKY 5000
úroky 0,23
tesařské práce 11550
bankovní poplatky 39
celkem 12628,23 11589,00
zůstatek účtu dne 31.12.2015 1085,44

platby v hotovosti příjmy výdaje
dar (MM) 20580
latě 6900
doprava šindele 7900
fošny 1815
lignofix 512
doprava trámů rukou 580
komínový věnec Granit Lipnice 2873
celkem 20580 20580

Rok 2014 - střecha s valbou
účet spolku příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2013 45872,71
dotace města 40000
dotace MK - krov 200000
dotace MK - šindel 160000
dar (MM) 34100
úroky 5,33
tesařské práce 263550
šindel + pokládka 195947,40
latě 8738
lignofix 10325
plachty 1250
bankovní poplatky 49
celkem 434105,33 479859,40
zůstatek účtu dne 31.12.2014 118,64

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2013 98,15
dary na účet (B.Jeřábek) 1000
dary do pokladničky 4646
úroky 0,06
tesařské práce 4800
doprava trámů 871
bankovní poplatky 27
celkem 5646,06 5698,00
zůstatek účtu dne 31.12.2014 46,21

Rok 2013
účet spolku příjmy výdaje
dotace města 40000
úroky 3,89
NPÚ - SHP průzkum 4315
bankovní poplatky 7
celkem 40003,89 4322,00
zůstatek účtu dne 31.12.2013 45872,71

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
dary na účet (V.Milata) 300
dary do pokladničky 4665
úroky 0,23
NPÚ - SHP průzkum 5685
bankovní poplatky 27
celkem 4965,23 5712,00
zůstatek účtu dne 31.12.2013 98,15

Rok 2012 - oprava sklepa
účet spolku příjmy výdaje
dotace města 40000
dotace MK ČR 106000
dar (MM) 71500
vstupné 7750
úroky 1,57
firma Myška 142235
projektová dokumentace 71460
archeologický průzkum 1805
bankovní poplatky 42
celkem 225251,57 215542,00
zůstatek účtu dne 31.12.2012 10190,82

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
dary na účet (T. Halámek, Spol.ochránců památek VČ, Z. Lochovský, J. Doležalová, P. Janžura, J. Nemešová, P. Levák, neznámý) 7100
dary do pokladničky 11352
úroky 0,29
firma Myška 7809
projektant (konzultace, rozpočet, kontrolní den) 8085,60
archeologický průzkum 2303
bankovní poplatky 93
celkem 18452,29 18290,60
zůstatek účtu dne 31.12.2012 844,92

Rok 2011 - příprava
příjmy výdaje
dary na účet (B.Brandejsová) 200
dar na účet (MM) 26160
sbírka při mši 2011 1350
zaměření poustevny 26160