Rekonstrukce
Zprávy
Výroční zprávy o činnosti spolku z roků 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012. Některé vyšly ve zpravodaji města Teplické ozvěny.

Plán nejbližších oprav

     Současný stav: Je dokončena oprava krovu vlastní poustevny a provedeno položení šindele. Přechod na stávající plechovou pozinkovanou střechu je proveden jen k prvnímu úplnému falcu. Zbývající část je v celkem dobrém stavu, její výměnu provedeme až po opravě havarijních částí poustevny. Je opravena a natřena šindelová báň zvoničky poustevny, opraven kříž s novou makovicí. Jsou opraveny všechny tři komíny a přezděn vstupní portál. Fasáda bude provedena až s opravou niky na sousední zdi kostela. Je provedeno statické zajištění vnější zdi. Jsou rozebrány podlahy, odbourány koruny zdí, některé opětovně dozděny.

     Plán na rok 2021: Provedeme obnovu stropů, dozdění zdí. Měli bychom provést další nátěr šindele, což se pokusíme udělat svépomocí. Stále na nás čeká roubená stěna! Náš dvorní tesař ovšem letos nebude mít čas, zapsal si nás na rok 2022. Pokusíme se ji tedy o rok odložit. Práce je dost i tak. Loni jsme se nedostali k odvodnění, letos je to potřeba provést!

Celkový postup
     Pro sestavení projektové dokumentace a prací s tím spojených jsme vybrali firmu INRECO s.r.o, Hradec Králové, která má s opravou památek dlouholeté zkušenosti. Stavebně-historický průzkum nám vytvořil Národní památkový ústav (ú.p. Josefov).

     Vzhledem k rozšíření dřevomorky bylo nutné rekonstrukci rozdělit do dvou fází. V první půjde o záchranu poustevny: zjištění, co lze zachránit, napadené části vyměnit a zbylé ošetřit. Rostlou dřevomorku zlikvidovat, ohniska byla nalezena ve stropě. Dále staticky zajistit sklep a opravit střechu. Poustevna se nechá nějaký čas v podobě hrubé stavby. Ve druhé fázi půjde o rekonstrukci do žádané historické podoby.

     Rekonstrukci střechy jsme rozdělili do třech částí - oprava střechy JV křídla s valbou, oprava střední části střechy se zvoničkou a zbylé části včetně štítové zídky. Následovat bude roubení.

     V kostele byla nalezena dřevomorka v některých stropních trámech, na některých místech dřevěné podlahy a ve stropu sakristie. Do těchto míst dnes nezatéká (v minulosti tomu tak pravděpodobně bylo), houba není ve zhoubném stadiu (je ve spavé fázi), proto jsme tyto opravy odložili na dobu, až budou provedeny nejnaléhavější opravy poustevny, kde je dřevomorka aktivní.

Průběžný popis
     Je hotov biologický průzkum, dokončena projektová dokumentace, proveden stavebně-historický průzkum a vydáno stavební povolení.

     V roce 2012 byla provedena hrubá oprava sklepa, odstraněn havarijní stav, vybudován odvod dešťové vody sklepem, načisto opravena jedna komora sklepa. Provedeno statické zajištění v úrovni sklepa. Provizorně byl opraven štít nad vchodem - zídka byla ubourána, střecha vyspravena lepenkou. Centra dřevomorky ve stropech byla odstraněna rozebráním stropů. Roubení však nebylo možné dostatečně rozebrat z důvodů možného narušení statiky krovu. Dřevomorka, která zůstala v roubení a horních částí zdí, se tak vrátila do spavé fáze.

     V roce 2014 byl opraven krov a položena šindel v části poustevny s valbovou střechou. Tesařské práce vedl pan David Stejskal a položení šindele provedl pan Michal Pořický.

     V roce 2015 byl opraven krov ve střední části, což zahrnuje úžlabí, nároží a kolem zvoničky, a položena šindel. Zvoničku jsme pouze rozebrali a zakryli, z finančních důvodů jsme k opravě nepřistoupili. Byl opraven komín černé kuchyně. Tesařské práce vedl opět pan David Stejskal, položení šindele provedl pan Michal Pořický a zednické práce byly svěřeny panu Filipu Trunečkovi.

     V roce 2017 byl dokončen krov poustevny a položena šindel. Vytvořeno plechové úžlabí. Střecha nad spojovací chodbou a sakristií krytá plechem zatím zůstane v původním stavu. Byl opraven druhý komín a nově vyzděna štítová zeď. Byla opravena znonička. Tesařské práce vedl opět pan David Stejskal, který letos pokládal i šindel. Zednické práce provedl jako loni Filip Trunečka. Makovici jako dar pozlatil umělecký restaurátor Jan Mach z Červeného Kostelce.

     V roce 2018 bylo provedeno statické zajištění vnější zdi, což provedla skupina Filipa Trunečky. Dále byl proveden nátěr šindele zvoničky a části šindele (šindel je dobré natírat až zešednutou cca rok po položení). Nátěr provedl David Stejskal.

     V roce 2019 bylo provedeno dozdění části vybouraných zdí. Pomohli nám dobrovolníci z Anglie. Dále jsme provedli některé drobnější práce - opravu střechy kostela, částečné úpravy podlahy.

     V roce 2020 byl jednak obnoven třetí komín, práci provedla opět firma Filipa Trunečky, specializující se na památkové objekty. Dále byla dokončena zvonička - opraveny stojiny, spodní patro a položen plech, jako zvýšení ochrany tesačských prvků. Práce jsme svěřili místnímu tesaři Tomáši Fultnerovi, který na počátku oprava spolupracoval s naším dvorním tesařem Davidem Stejskalem.


Hlavní problémy - stručně:

Návrh oprav podle projektu - časový harmonogram závisí na získaných financích

Uskutečněné práce v roce 2020

Uskutečněné práce v roce 2019

Uskutečněné práce v roce 2018 - etapa V

Uskutečněné práce v roce 2017 - etapa IV

Uskutečněné práce v roce 2015 - etapa III

Uskutečněné práce v roce 2014 - etapa II

Uskutečněné práce v roce 2012 - etapa I

Uskutečněné práce v roce 2011